ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้สนับสนุน

เกี่ยวกับเรา

นับแต่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา อาชีพที่เจริญเติบโตควบคู่กันมากับการท่องเที่ยวไทย คือ มัคคุเทศก์ซึ่งก็ได้มีกลุ่มมัคคุเทศก์จัดพบปะสังสรรค์กันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518จึงเห็นควรว่าน่าจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพ มัคคุเทศก์ให้เป็นปึกแผ่น โดยดำริให้จัดตั้งเป็นสมาคมขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในหมู่มัคคุเทศก์รุ่นเก่า ๆ สมัยนั้นหลายคน ซึ่งสถานที่แห่งแรกที่มีการประชุมกันอย่างเป็นทางการคือ ร้านจิตรโภชนา เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่างหลักการและข้อบังคับในการก่อตั้งสมาคมมัคคุเทศน์อาชีพขึ้นมา อ่านต่อ