โดยที่ในปัจจุบัญสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้มีระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่ร่วมค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มภาคบังคับให้กับสมาชิกทุกประเภทที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา รวมทั้งสมาชิกตลอดชีพเดิมที่ประสงค์จะร่วมการประกันกลุ่มด้วยความสมัครใจ ตามประกาศลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ความโดยละเอียดที่ได้ทราบกันทั่วไปแล้วนั้น ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์(24ชั่วโมง)ทั่วโลก ในวงเงิน 100,000 บาท + ค่าปลงศพ 5,000 บาท รวมเป็น 105,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท 

บัดนี้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561/63 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 จึงได้มีมติให้ยกเลิกประกาศ “ระเบียบสวัสดิการของสมาชิกสามัญและวิสามัญ”ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยถือการประกันอุบัติเหตุกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นสวัสดิการหลักเพียงอย่างเดียว

ระเบียบยกเลิกสวัสดิการฉบับนี้ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการสมาคมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมฯ