สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและประธานคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมบริหารครั้งที่ 2/2561-2563 ภายในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ศูนย์อบรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาคารเสริมทรัพย์(สี่แยกห้วยขวาง-สถานีรถไฟฟ้าBTSห้วยขวาง ทางออกประตู4) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดั้งนี้

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่2 2561-2563

3 พิจารณารับรองงบการเงินและบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

4 พิจราณาปรับปรุงระเบียบสวัสดิการสมาชิก/การรับสมัครสมาชิก/ค่าบำรุงรายปีและประกันอุบัติเหตุ

5 พิจราณาแผนงานของคณะทำงานต่างๆที่นำเสนอโดยประธานคณะทำงาน หรือ ผู้แทน

6 รายงานสรุปยอดสมาชิก และอนุมัติการสมัครสมาชิก

7 พิจราณามอบหมายผู้แทนประชุม/สัมมนา/บรรยาย และรายงานสรุปจากผู้แทน

8 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด ดังข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาติ อังกาบสี เลขาธิการ