วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นาย วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ และกรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ในนามคณะกรรมมธิการการศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่อาคารรัฐสภา

โดยเรื่องที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับ มัคคุเทศก์ ในการประชุมครั้งนี้ คือ ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางน้ำของนักท่องเที่ยว การประชุมอนุกรรมาธิการท่องเที่ยววันนี้ เป็นเรื่องการปรับปรุงระบบการเตือนภัยทางทะเลให้สามารถสื่อสารเตือนภัยให้ประชาชนและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทราบถึงความรุนแรงหากมีพายุหรือภัยธรรมชาติทางทะเลได้เข้าใจให้ง่ายขึ้นกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นแม่งานประสานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เข้าใจเหมือนกันจะได้เตรียมรับมือภัยพิบัติทางทะเลได้ตรงกัน….หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยที่จะมีรายละเอียดออกมาในแต่ละครั้งแล้วจะได้มีแผนปฏิบัติงานได้ตรงกัน มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน….

ทาง สนช จะจัดให้มีการลงนามใน MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในวันที่ 26 นี้ที่อาคารรัฐสภาเวลา 10.00 น….