สรุปด้านกการท่องเที่ยว ทางด้านผู้แทนเนปาล ร้องขอ

– ทางรัฐบาลเนปาลได้อนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศเนปาลได้ โดยไม่ต้องทำวีช่า

ดังนั้น ทางเนปาล จึงร้องขอให้ทางรัฐบาล ยกเว้น วีช่า หรือ ค่าธรรมเนียมวีช่า ในการเดินทางมาประเทศไทย กับชาวเนปาล เช่นกัน เพื่อสนับสนุน เศรษฐกิจ คมนาคม และการทองเที่ยว ของทั้ง 2 ประเทศ

– ทางเนปาล แจ้งขอเพิ่ม Direct flight จากไทยให้มากขึ้น ปัจจุบัน มี Operated 3 days/week.
นอกจาก flight frequently แล้ว ทางเนปาลยังขอให้เพิ่ม Flight Destinations ให้บินตรงไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศเนปาล อีกด้วย เช่น เมืองลุมพินี ชึ่งเป็นศาสนาสถานที่สำคัญของชาวพุทธอีกแห่ง ไม่ใช่ แต่ที่อินเดียประเทศเดียว. เนปาลยังเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธเช่นกัน อีกทั้งชาวไทยชึ่งส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน เหมือนกับชาวเนปาลทั่วไป

ปัจจุบัน มีแค่ไฟลท์ที่บินตรงจาก กรุงเทพ ไป กาฏมัณฑุ เท่านั้น หากได้รับการสนับสนุนให้เพิ่ม frequently & Destination มากขึ้น ก็สามารถทำให้นักทองเที่ยวทั้ง 2 ประเทศเพื่มขึ้นด้วย

ประเทศเนปาล ไม่ใช่เป็น พุทธศาสานสฐานอย่างเดียว. ยังมีเทือกเขาหิมาลายา ที่มีหิมะปกคุมตลอดปีที่ยังรอ นทท.ไทย ไปปืนป่ายและพิชืตยอดเขา รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ด้าน Adventure Tourism, Wild Life Tourism เป็นต้น

หิมาลัย มาจากภาษาสันสกฤตหมายถึง “ที่อยู่ของหิมะ” (หิม + อาลย) เป็นจุดกำเนิดของระบบแม่น้ำที่สำคัญของโลกหลายสาย เช่น แอ่งแม่น้ำสินธุ และแอ่งแม่น้ำคงคา-พรหมบุตรแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขง

– ในทางกลับกันด้าน นทท. เนปาลที่มาไทย ส่วนใหญจะชอบเมืองไทย เพราะเป็นเมืองพุทธด้วยกัน นับถือ ศาสนาพุทธ และเชื่อในสิ่งศักดิ์ทีคล้ายๆกัน ที่สำคัญ Medical Tourism , Body Check & Treatment ด้านสุขภาพ จะนิยมมาประเทซไทย มากกว่าไปรับบริการที่ประเทศอินเดีย

ผมได้สอบถามผ่าน ท่านประธานเกี่ยวกับปัญหา มัคคุเทศก์ในประเทศเนปาล คำตอบคือ เหมือนๆกันกับกฎหมายทางประเทศไทยเรา ไม่อนุญาตให้ คนต่างชาติมาทำหน้ามัคคุเทศก์

คำถามที่ 2
ประเทศเนปาล ประสบปัญหาเรื่องไกด์ต่างชาติ ที่ทำอาชีพมัคคุเทศก์หรือไม่ ?
คำตอบ. ใช่ โดยเฉพาะนทท.ชาวจีน ชึ่งเป็นปัญหาของทางเนปาลเหมือนกัน

– จบการประชุม เพราะคณะต้องเดินทางไปประชุม อีกที่นึง

เทิดศักดิ์ ตั้งกิจตรงเจิญ
กรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม