Member ID Name ประเภทสมาชิก ระยะเวลาสมาชิก Language
01548 สุรยศ กีรติชีวนันท์ สามัญ ตลอดชีพ จีน
01582 ปฏิมา บวรวนิชยกูร สามัญ ตลอดชีพ อิตาเลี่ยน
01641 สุพจน์ เลิศธีรชัย สามัญ ตลอดชีพ ฝรั่งเศส
01675 อนุรักษ์ ฟูมณีโชติ สามัญ ตลอดชีพ จีนกลาง
01676 อินทิรา แซ่ฟุ้ง สามัญ ตลอดชีพ จีน
01705 จำเริญ พิงพิทยากุล สามัญ ตลอดชีพ จีนกลาง
01720 วนิดา วรพัฒน์ สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
01580 ประสงค์ การย์เกื้อกูล สามัญ ประจำปี จีนกวางตุ้ง
00552 บัวเรียน ดีวิเศษ สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
00546 วันดี ฐิตวัฒน์ สามัญ ประจำปี ฝรั่งเศส
00619 สนั่น เจริญวงษา สามัญ ตลอดชีพ ไทย
00762 อัจฉรา อัศวเมธีลักษณ์ สามัญ ประจำปี ฝรั่งเศส
00716 สุเนตรา เวลาดี สามัญ ตลอดชีพ ฝรั่งเศส
00840 ปราโมทย์ แช่มโกศล สามัญ ตลอดชีพ ฝรั่งเศส
00867 วิรัช บรรจงรักษ์ สามัญ ตลอดชีพ ญี่ปุ่น
00878 สุวณี จารุนันท์ สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
00886 ผัน สังข์ทอง สามัญ ตลอดชีพ ญี่ปุ่น
00963 ปรีชา แสงขจาย สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
01010 ณรงค์ วามวาณิชย์ สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
01036 กิตติชัย จ้องศิรินุรักษ์ สามัญ ตลอดชีพ จีนกลาง
01114 อิทธิกร ชาญนนทวัฒน์ สามัญ ตลอดชีพ จีน
01158 ไพบูลย์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
00530 พิศวาส คันธวรรย์ สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
00538 อรัญญา จีระมะกร สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
00211 สิริลักษณ์ ศรีบูรณะ สามัญ ตลอดชีพ ฝรั่งเศส
00345 จิณทิพธนา แย้มประดิษฐ์ สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
00354 ชุมพล สารธรรม สามัญ ตลอดชีพ สเปน
00001 ธาตรี ไทรทอง สามัญ ประจำปี รัสเซีย
00463 บราลี ขันธิกุล สามัญ ตลอดชีพ ฝรั่งเศส
00396 สุวณี จงลักขณา สามัญ ประจำปี อังกฤษ
00517 สมพงษ์ นิธิวรรธนะ สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
00005 แก้ว ขันอุระ สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
00088 กันตบัณฑิต ฉันทศักดา สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ
00161 นพปฎล ธาระวานิช สามัญ ตลอดชีพ อังกฤษ