Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

โดยที่ในปัจจุบัญสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้มีระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่ร่วมค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มภาคบังคับให้กับสมาชิกทุกประเภทที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา รวมทั้งสมาชิกตลอดชีพเดิมที่ประสงค์จะร่วมการประกันกลุ่มด้วยความสมัครใจ ตามประกาศลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ความโดยละเอียดที่ได้ทราบกันทั่วไปแล้วนั้น ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์(24ชั่วโมง)ทั่วโลก ในวงเงิน 100,000 บาท + ค่าปลงศพ 5,000 บาท รวมเป็น 105,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท 

บัดนี้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561/63 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 จึงได้มีมติให้ยกเลิกประกาศ “ระเบียบสวัสดิการของสมาชิกสามัญและวิสามัญ”ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยถือการประกันอุบัติเหตุกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นสวัสดิการหลักเพียงอย่างเดียว

ระเบียบยกเลิกสวัสดิการฉบับนี้ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการสมาคมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมฯ